Léim go dtí an bosca cuardaigh

Eolas faoin Tionscadal

Tá bunachar sonraí de Logainmneacha na hÉireann cruthaithe ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge (DCU) i gcomhar leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta).

Áis chuimsitheach bhainistíochta í seo chun sonraí logainmneacha agus taifid chartlainne a riar mar aon le taighde oifigeach logainmneacha an Stáit. Tá an suíomh poiblí dírithe ar riachtanais iriseoirí agus aistritheoirí, mac léinn agus múinteoirí, mar aon le staraithe agus taighdeoirí ginealais. Áis don phobal atá ann, d’Éireannaigh sa bhaile agus thar lear, agus spreagann sí spéis i saibhreas agus i saíocht logainmneacha na hÉireann.

Cuireadh tús le Céim I den obair in Aibreán 2007 agus seoladh Bunachar Logainmneacha na hÉireann go poiblí ag tús Dheireadh Fómhair 2008. Le linn Chéim II (2009-2010) cuireadh na háiseanna seo a leanas leis an suíomh: comhaid fuaime logainmneacha; áiseanna léarscáilíochta; acmhainní oideachais do dhaltaí bunscoile agus do mhic léinn tríú leibhéal; córas aistriúcháin chun tiontú comhuaineach Gaeilge-Béarla agus Béarla-Gaeilge a dhéanamh ar liostaí logainmneacha; áiseanna breise don phobal ar nós nótaí míniúcháin ar ghnéithe de na logainmneacha; agus íomhánna scanta d’fhianaise staire (faoi ‘Taifid chartlainne’).

Le linn Chéim III (2011-2012), reáchtáladh ceardlann idirnáisiúnta logainmneacha ar 24–25 Lúnasa 2012 agus foilsíodh imeachtaí na ceardlainne, Placenames Workshop 2012. Cuireadh na háiseanna seo a leanas leis an suíomh freisin: comhaid fuaime le 8 gcontae bhreise; acmhainní oideachais do dhaltaí iar-bhunscoile; cluichí idirghníomhacha do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile; Cartlann Fuaime an Bhrainse Logainmneacha agus áis chun míreanna coitianta Gaeilge i logainmneacha a mhíniú.

Le linn Chéim IV (2013–2014), rinneadh mórfhorbairt ar eispéireas na n-úsáideoirí agus ar struchtúr an bhunachair; cuireadh gnéithe nua feabhsaithe léarscáilíochta leis an suíomh; rinneadh mórfhorbairt ar an mbailiúchán foinsí; cuireadh breis acmhainní oideachais agus eolais leis an suíomh; agus críochnaíodh amach an obair fuaime. Cuireadh tionscadal Linked Logainm i gcrích freisin.

Tá obair ar Chéim V (2015–2016) idir lámha faoi láthair agus seo a leanas mórspriocanna na céime:

  • Naisc a chruthú idir córas postchóid na tíre agus an bunachar.
  • Stór sonraí logainmníochta a fhorbairt.
  • Naisc a chruthú idir logainm.ie agus tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, duchas.ie.

Tá comhoibriú leanúnach ar siúl idir logainm.ie agus Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann chun naisc a chruthú idir an dá bhunachar i gcás logainmneacha atá i bpáirt acu.

Bhuaigh logainm.ie an Séala Eorpach Teanga in 2010 agus ba bhuaiteoir catagóire é ag Gradaim Ríomh-Rialtais na hÉireann, 2011 & 2016.

Faigheann an tionscadal seo maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta.
An Crannchur Náisiúnta

PDF Bróisiúr eolais »