Léim go dtí an bosca cuardaigh

Acmhainní logainmníochta

Áis atá sa rannóg seo chun ábhar eolais i dtaobh logainmneacha faoi leith a chur ar fáil. Tá logainm.ie buíoch de na daoine agus na heagraíochtaí éagsúla a sholáthair an t-ábhar seo. Cuirfear fáilte roimh a thuilleadh ábhair (aistí, grianghraif agus eile) ach dul i dteagmháil linn ag logainm@dcu.ie. Tá foilseacháin eile de chuid fhoireann Gaois ar fáil anseo, agus tá blagmhíreanna anseo. Tá bailiúchán foinsí a bhaineann le mionainmneacha ar fáil anseo.

Foilseacháin > Dinnseanchas

Dinnseanchas: imleabhar I (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1964–1965

Dinnseanchas: imleabhar II (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1966–1967

Dinnseanchas: imleabhar III (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1968–1969

Dinnseanchas: imleabhar IV (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1970–1971

Dinnseanchas: imleabhar V (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1972–1973

Dinnseanchas: imleabhar VI (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1974–1977

Foilseacháin > Faoin mbunachar

The Placenames Database of Ireland and its local and family history benefits

Pádraig Ó Cearbhaill © (léacht)
Back to our past, RDS, Baile Átha Cliath, 2013

Foilseacháin > Sráidainmneacha

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas (Leagan Gaeilge)

Pádraig Ó Cearbhaill (le cúnamh ó Sara Ní Chonchúir) ©
Foilsithe in Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas, (2008) Comhairle Contae Átha Cliath Theas

South Dublin Streetnames (Leagan Béarla)

Pádraig Ó Cearbhaill (le cúnamh ó Sara Ní Chonchúir) ©
Foilsithe in Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas, (2008) Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath

© Cóipcheart ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Sráidainmneacha agus Logainmneacha DLR (Leagan Gaeilge)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

DLR Streetnames and Placenames (Leagan Béarla)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas (Leagan Gaeilge)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas

South Dublin Placenames and Streetnames (Leagan Béarla)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Sráidainmneacha: Treoirlínte (Leagan Gaeilge)

© An Coimisiún Logainmneacha, 1992

Streetnames: Guidelines (Leagan Béarla)

© An Coimisiún Logainmneacha, 1992

Dublin Street Names: Dated and Explained

Chistopher Teeling M’Cready, Dublin Street Names: Dated and Explained (Hodges, Figgis, and Co., Dublin, 1892).

Foilseacháin > Eile

Ár dTimpeallacht Logainmneacha: Inniu agus Amárach

Treoir don logainmníocht le Liam Mac Mathúna, foilsithe 1990. © Liam Mac Mathúna

Gasaitéar na hÉireann

© Rialtas na hÉireann 2007

Placenames Policy and its Implementation

Dónall Mac Giolla Easpaig ©
Foilsithe in A New View of the Irish Language, (2008) Nic Pháidín, C. & Ó Cearnaigh, S., eag. Cois Life, lch 164-177

Researching the placenames of Co. Clare: methodology, sources, restoration

Pádraig Ó Cearbhaill ©
Foilsithe in Changing Names: The dynamic world of Irish placenames and their meanings, (2005) d’Auria, L. & O’Flaherty, E., eag. Coiste Logainmneacha an Chláir, lch 53-74

Logainmneacha na hÉireann: Cá bhfuil a dtriall?

Pádraig Ó Cearbhaill © (léacht)
Scoil Samhraidh Mherriman, 2003

Baile Átha Cliath, stair an logainm

© Rialtas na hÉireann

Ireland’s heritage of geographical names

Dónall Mac Giolla Easpaig
Foilsithe in Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage, (2009) Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, iml. 18, lch. 79-85

A Topographical Dictionary of Ireland

Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Ireland, comprising the several counties, cities, boroughs, corporate, market, and post towns, parishes and villages, 2 volumes. (S. Lewis & Co., London, 1837). PDF ina bhfuil príomhthéacs imleabhair I agus II.

Réamhrá Logainmneacha na hÉireann I: Contae Luimnigh

Art Ó Maolfabhail
Foilsithe in Logainmneacha na hÉireann I: Contae Luimnigh, (1990)

Treoirleabhrán d'Údaráis Áitiúla faoi ghnáthú na Gaeilge (Leagan Gaeilge)

© Cóipcheart ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (1995)

A Guide for Local Authorities on the use of Irish (Leagan Béarla)

© Cóipcheart ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (1995)

Ceardlann Logainmneacha 2012: Bainistiú agus foilsiú sonraí logainmníochta ar líne.

Nic Lochlainn, Mairéad agus Ó Raghallaigh, Brian (eag.) (2012). Baile Átha Cliath: Fiontar, DCU

The Place-Names of Decies

Power, Patrick, The Place-Names of Decies (Nutt, London, 1907). Internet Archive.

Gastro-Topography: Exploring Food-Related Placenames in Ireland

Máirtín Mac Con Iomaire agus CJIS ©
Foilsithe in Canadian Journal of Irish Studies, Iml. 38, Uimh. 1+2 (2014)

The Anglicisation of Irish Placenames

Éamonn de hÓir
Foilsithe in Onoma XVII (1972–1973), lgh. 192–204

Lámhscríbhinní > Lámhscríbhinn Sheáin Uí Dhonnabháin

Lámhscríbhinn Sheáin Uí Dhonnabháin

Tá ‘Glossary, Irish Topog[raphical] Dict[ionary]’ scríofa ar dhroim an chlúdaigh cheangailte agus ar idirshliocht scríofa le dúch atá greamaithe ar cheann de na leathanaigh bhána ag tús an tsaothair. Tá ‘Ordnance Survey of Ireland’ clóite freisin ar dhroim an chlúdaigh. De réir dealraimh scríobh Seán Ó Donnabháin an lámhscríbhinn ina hiomláine fad is a bhí sé fostaithe ag an tSuirbhéireacht Ordanáis.

Thosaigh Ó Donnabháin ag obair leis an tSuirbhéireacht Ordanáis ar an 28 Deireadh Fómhair 1830. Scríobhadh an dara cuid den lámhscríbhinn níos lú ná dhá mhí ina dhiaidh sin. Dáta comhaimseartha eile sa lámhscríbhinn ná, litir den dáta Jan[uar]y? 15, 1832 le Myles John O’Reilly go Ó Donnabháin a greamaíodh den leathanach cúil. Tá an tras-scríobh a rinne Ó Donnabháin ar iontrálacha éagsúla ó Shanas Cormaic (nó ‘Cormac’s Glossary’) le feiceáil sna spásanna bána sa litir agus tá na hiontrálacha céanna san áireamh sa tríú cuid den lámhscríbhinn. Tá leathanach beag páipéir eile greamaithe ar an leathanach cúil le teideal lámhscríofa ag Ó Donnabháin ‘Topographical words extracted from an Irish song’.

Seo a leanas inneachar na lámhscríbhinne atá gan uimhreacha leathanaigh:

  1. Gluais in ord aibítre de mhíreanna logainmneacha Béarlaithe éagsúla, a leaganacha Gaeilge agus a n-aistriúcháin. Cóip ghlan de lámhscríbhinn a thiomsaigh agus a scríobh Seán Ó Donnabháin i Mí na Samhna agus i Mí na Nollag 1830 -- feic A. Ó Maolfabhail, ‘An tSuirbhéireacht Ordanáis agus Logainmneacha na hÉireann 1824-34’, PRIA 89 C 3 (1989).

  2. Bunús na logainmneacha ar fad atá in Ecclesiastical History of Ireland le Lanigan [ceithre imleabhar, 1822] tugtha ag Lanigan é féin, ag Vallancey agus eile, le nótaí suntasacha ag Seán Ó Donnabháin. Nollaig 23, 1830.

  3. Liosta focal Gaeilge a bhíonn mar chuid de go leor logainmneacha in Éirinn. Tá aistriúcháin i ndiaidh na bhfocal Gaeilge agus de ghnáth samplaí ábhartha de logainmneacha. Tá roinnt ainmneacha pearsanta agus sloinnte san áireamh freisin. Tá an dáta ‘Nov[embe]r 26th 1831’ istigh sa téacs.

  4. Liosta ainmneacha naomh ar tiomnaíodh séipéil Éireannacha dóibh. Tá an liosta gearr seo ar an leathanach verso deireanach agus tá logainmneacha samplacha de ainmneacha na naomh san áireamh ann.

Lámhscríbhinn Sheáin Uí Dhonnabháin

Na leathanaigh ó Lámhscríbhinn Sheáin Uí Dhonnabháin (féach thuas) mar chomhadlann íomhánna ardtaifigh.

Léaráidí

Léarscáileanna stairiúla > Éire

Ancient map of Ireland, A.D. 1572

‘Ancient map of Ireland, A.D. 1572, clóbhuailte ón bpláta copair bunaidh a fuarthas in Ard Mhacha ...’ (Forster & Co., Baile Átha Cliath a chlóbhuail).

Map of Ireland, LS TCD 1209/1

© Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Éire 1:500,000

Éire 1:500,000. ‘I gcomhairle le Fiachra Éilgeach agus leis an Athair Pól Breathnach do socruigheadh na hainmneacha’ (1938).

Éire 1:575,000

Éire 1:575,000. An tSuirbhéireacht Ordanáis a thiomsaigh agus a chlóbhuail (Baile Átha Cliath, 1970).

Léaráid den tsraith léarscáileanna ar scála sé orlaigh sa mhíle (1:10,560).

Léaráid den tsraith léarscáileanna ar scála sé orlaigh sa mhíle (1:10,560). (Baile Átha Cliath, 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a réitigh agus a chlóbhuail).

"Geographia" Léarscáil Dá Theangach na h-Éireann agus Tuaiscirt na h-Éireann

“Geographia” Léarscáil Dá Theangach na h-Éireann agus Tuaiscirt na h-Éireann. Scála: 6 orlaigh sa mhíle (1:10,560). Foilsithe le linn aimsir an tSaorstáit (1922-37).

Léarscáileanna stairiúla > Maritime Survey

A Maritim (sic) Survey of Ireland and the West of Great Britain taken by Order of the Right Honourable The Lords Commissioners of Admiralty in two volumes by Murdoch MacKenzie (1776)

Contents of Volume I.

Contents of Volume I.

Charts of the South Coast of Ireland

A General Chart of the South Coast of Ireland, from Wexford to Kenmare River

Charts of the South Coast of Ireland

The South East Coast of Ireland, from Wexford to Waterford

Charts of the South Coast of Ireland

The South Coast of Ireland, from Waterford to Youghal

Charts of the South Coast of Ireland

The South Coast of Ireland, from Cable Island to Gally Head

Charts of the South Coast of Ireland

The South Coast of Ireland, from Gally Head to Cape Clear Island

Charts of the West Coast of Ireland

A General Draught of the West Coast of Ireland, from Dursey I. to Tory I.

Charts of the West Coast of Ireland

The South West Coast of Ireland from Dursey Island to Valentia Harbour

Charts of the West Coast of Ireland

The West Coast of Ireland, from Valentia I. to the Mouth of the Shannon

Charts of the West Coast of Ireland

The River Shannon in Ireland

Charts of the West Coast of Ireland

The West Coast of Ireland, from the Shannon to the South Isles of Arran

Charts of the West Coast of Ireland

Galway Bay on the West Coast of Ireland

Charts of the West Coast of Ireland

The West Coast of Ireland, from South Arran I. to High-Island

Charts of the West Coast of Ireland

The West Coast of Ireland, from Slyne Head to Achil Head

Charts of the West Coast of Ireland

The West Coast of Ireland, from Achil I. to the Staggs of Broad Haven

Charts of the West Coast of Ireland

The West Coast of Ireland, from the Staggs of Broad Haven to Kilalla Bay

Charts of the West Coast of Ireland

Sligo Bay and the Mouth of Donegal Bay on the West Coast of Ireland

Charts of the West Coast of Ireland

Donegal Bay on the West Coast of Ireland

Charts of the West Coast of Ireland

The North West Coast of Ireland, from Tillen Head to Tory Island

Charts of the North Coast of Ireland

A General Draught of the North Coast of Ireland with the adjacent coast of Scotland

Charts of the North Coast of Ireland

The North West Coast of Ireland, from Tory I. to Inishterhol Island

Charts of the North Coast of Ireland

The North Coast of Ireland, from Malin Head to Rachlin Island

Charts of the East Coast of Ireland

The South-East Coast of Ireland from Tusker to Wicklow Head

Charts of the East Coast of Ireland

The East Coast of Ireland, from Wicklow Head to the Skerries

Charts of the East Coast of Ireland

The East Coast of Ireland from Rush to St. John’s Point

Charts of the East Coast of Ireland

The East Coast of Ireland, from St. John’s Point to Larn

Charts of the East Coast of Ireland

The Coast of Ireland, near Belfast Loch; with the opposite Coast of Scotland

Charts of the East Coast of Ireland

The North East Coast of Ireland, from Larn to Rachlin Island; with part of Cantire in Scotland

Views of the West Coast of Ireland taken at Sea

Continued Views of the West Coast of Ireland from Glenegad Head near Derry to Kinfale taken at Sea

Léarscáileanna stairiúla > Ulaidh

The provence of Ulster, Francis Jobson (1590), LS TCD 1209/15

© Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

A generalle description of Ulster

A generalle description of Ulster, Richard Bartlett (1602-3); macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/35] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

Léarscáileanna stairiúla > Teorainneacha

North-east boundaries

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; north-east sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; cuid de athcheartaithe 1961).

North-west boundaries

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; north-west sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; athcheartaithe 1961).

South-east boundaries

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; south-east sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; athcheartaithe 1961).

South-west boundaries

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; south-west sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; athcheartaithe 1961).

Dréachtléarscáil teorainneacha, cuid de Cho. Mhuineacháin

Sketch map of the Parish of Errigle, Barony’s of Trough and Clougher, County’s of Monaghan and Tyrone. Dated 1828.

Dréachtléarscáil teorainneacha, cuid de Cho. Loch Garman

Ordnance Survey of Ireland Boundary Department: A district sketch map of the Parishes of St. John’s, Selskar, St. Iberius, St Doolough’s, St Patrick’s, St. Peter’s, St Mary’s and St. Michael’s of Feagh, Barony of Forth and County of Wexford. Dated at Enniscorthy, 27 April 1838.

Léarscáileanna stairiúla > Ard Mhacha

A map of the county of Armagh, leathanach 1 [thuaidh]

A topographical map of the county of Armagh, John Rocque; 2 leathanach (R. Laurie & J. Whittle, Londain a d’fhoilsigh, 1760).

A map of the county of Armagh, leathanach 2 [theas]

A topographical map of the county of Armagh, John Rocque; 2 leathanach (R. Laurie & J. Whittle, Londain a d’fhoilsigh, 1760).

Léarscáileanna stairiúla > Ceatharlach

A map of the county of Carlow

A map of the county of Carlow (William Allen, Baile Átha Cliath a d’fhoilsigh, 1824).

Léarscáileanna stairiúla > Cill Dara

Map of county Kildare, [Theas]

Map of county Kildare, J. Noble & J. Keenan; 2 leathanach (D. Pomarede, Baile Átha Cliath, 1752).

Map of county Kildare, [Thuaidh]

Map of county Kildare, J. Noble & J. Keenan; 2 leathanach (D. Pomarede, Baile Átha Cliath, 1752).

Léarscáileanna stairiúla > An Clár

The county of Clare, leathanach 1 [cósta thiar thuaidh, Oileáin Árann]

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare, leathanach 2 [thuaidh, Cuan na Gaillimhe]

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare, leathanach 3 [thoir thuaidh]

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare, leathanach 4 [thiar theas]

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare, leathanach 5 [an lár theas]

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare, leathanach 6 [thoir theas]

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

Léarscáileanna stairiúla > Corcaigh

Plan of the city and suburbs of Cork

Plan of the city and suburbs of Cork. Thomas Holt a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht 1832 (Corcaigh, 1833).

Léarscáileanna stairiúla > Dún na nGall

A coastal map

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

A map of the county of Donegal, leathanach 1 [thiar thuaidh]

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

A map of the county of Donegal, leathanach 2 [thoir thuaidh]

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

A map of the county of Donegal, leathanach 3 [thiar theas]

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

A map of the county of Donegal, leathanach 4 [thoir theas]

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

Léarscáileanna stairiúla > Fear Manach

A coastal map

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

Index to the Townland Survey of the County of Fermanagh

Index to the Townland Survey of the County of Fermanagh. (Oifig na Suirbhéireachta Ordanáis, Páirc an Fhionnuisce a ghrean, 1835, athbhreithnithe 1862).

Léarscáileanna stairiúla > Gaillimh

A map of the county of Galway, leathanach 1

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 3 [thiar thuaidh: An Clochán, An Caoláire Rua]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 4 [thiar thuaidh: Loch Measca, Conga An Líonán]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 5 [thoir thuaidh: Dún Mór, Tuaim]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 6 [thoir thuaidh: Béal Átha Mó, Gleann na Madadh]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 7 [thiar: Carna, Cloch na Rón]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 8 [thiar: Leitir Móir, Uachtar Ard]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 9 [an lár: Áth Cinn, Baile Átha an Rí, Muine Mheá]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 10 [thoir: An Creagán, Áth Eascrach, Béal Átha na Sluaighe]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 11 [thiar theas: Baile Locha Riach, An Gort, Gaillimh]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 12 [thoir theas: Cill Íomair, Port Omna]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 13 [theas: Loch Cútra]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 14 [thoir theas: Loch Deirgeirt; An Geata Bán, Co. an Chláir]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 15 [Árainn (cuid), Leitir Mealláin]

A map of the county of Galway, William Larkin; 15 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, leathanach 16 [Oileáin Árann, Cois Fharraige, Garmna]

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

Léarscáileanna stairiúla > An Iarmhí

A map of the county of Westmeath, William Larkin

A map of the county of Westmeath, William Larkin (Allen’s Map and Print Warehouse, Baile Átha Cliath a d’fhoilsigh, 1808).

Léarscáileanna stairiúla > Liatroim

A map of the county of Leitrim together with part of the Counties of Sligo and Cavan, William Larkin

A map of the county of Leitrim together with part of the counties of Sligo and Cavan, William Larkin (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819). Táimid buíoch de Chonall Ó Murchadha a chuir cóip chumaisc den bhun-leagan ar fáil.

Léarscáileanna stairiúla > An Longfort

A map of the county of Longford, leathanach 1 [thiar thuaidh: An Lios Breac, Droim Lis]

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

A map of the county of Longford, leathanach 2 [thoir thuaidh: Gránard, Loch Gamhna]

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

A map of the county of Longford, leathanach 3 [thiar theas: An Longfort, Baile Uí Mhatháin, Béal Átha Liag]

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

A map of the county of Longford, leathanach 4 [thoir theas: Ardach, Meathas Troim]

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

Léarscáileanna stairiúla > Lú

A map of the county of Louth, leathanach 1 [thuaidh]

A map of the county of Louth, George Taylor agus Andrew Skinner a rinne an tsuirbhéireacht (1777); 2 leathanach (G. Terry, Londain a ghrean).

A map of the county of Louth, leathanach 2 [theas]

A map of the county of Louth, George Taylor agus Andrew Skinner a rinne an tsuirbhéireacht (1777); 2 leathanach (G. Terry, Londain a ghrean).

Léarscáileanna stairiúla > Maigh Eo

A coastal map

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

Map of the county of Mayo, leathanach 1

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 2

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 3

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 4

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 5

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 6

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 7

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 8

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 9

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 10

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 11

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 12

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 13

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 14

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 15

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 16

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 17

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 18

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 19

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 20

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 21

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 22

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 23

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 24

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, leathanach 25

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the county of Mayo, innéacs

Innéacs léarscáil Co. Mhaigh Eo, William Bald (1809-1817).

Léarscáileanna stairiúla > An Mhí

A map of the county of Meath, leathanach 1 [an lár thuaidh]

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, leathanach 2 [thiar theas]

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, leathanach 3 [thiar thuaidh]

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, leathanach 4 [thoir theas]

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, leathanach 5 [thoir thuaidh]

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, leathanach 6 [an lár theas]

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

Léarscáileanna stairiúla > Muineachán

A map of the barony of Cremorne

A map of the barony of Cremorne, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Dartrey

A map of the barony of Dartrey, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Monaghan

A map of the barony of Monaghan, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Farney

A map of the barony of Farney, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Trough

A map of the barony of Trough, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

Léarscáileanna stairiúla > Port Láirge

Map of the city of Waterford and its environs ...

Map of the city of Waterford and its environs ... , Patrick Leahy (Cluain Meala, 1834).

A map of the county of Waterford, leathanach 1 [teideal]

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, leathanach 2 [thiar thuaidh: Lios Mór]

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, leathanach 3 [an lár: An tSráidbhaile, Baile Mhac Cairbre]

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, leathanach 4 [thoir: Trá Mhór, Port Láirge]

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, leathanach 5 [theas: Aird Mhór, Dún Garbhán]

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, leathanach 6 [thiar theas: Tulach an Iarainn, Eochaill (Co. Chorcaí)]

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

Léarscáileanna stairiúla > Ros Comáin

A map of the county of Roscommon, leathanach 1 [thuaidh]

A map of the county of Roscommon, William Edgeworth a rinne an chuid thuaidh agus Richard Griffith a rinne an chuid theas (1817); 2 leathanach (Joseph Cross, Londain a ghrean).

A map of the county of Roscommon, leathanach 2 [theas]

A map of the county of Roscommon, William Edgeworth a rinne an chuid thuaidh agus Richard Griffith a rinne an chuid theas (1817); 2 leathanach (Joseph Cross, Londain a ghrean).

Léarscáileanna stairiúla > Sligeach

A coastal map

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

A map of the county of Sligo, leathanach 1 [thiar thuaidh]

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, leathanach 2 [an lár thuaidh]

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, leathanach 3 [thoir thuaidh]

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, leathanach 4 [thiar theas]

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, leathanach 5 [an lár theas]

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, leathanach 6 [thoir theas]

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

Téigh ar ais go barr an leathanaigh